ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઋષ્વ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. ] पुं. અગ્નિ.
૨. पुं. ઇંદ્ર.
૩. वि. ઉમદા.
૪. वि. ઊંચું.
૫. वि. મોટું.
૬. वि. સારૂં; જોવા જેવું.