ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કાળજ્વર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. કાલ ( મોત ) + જ્વર ( તાવ ) ] पुं. અતિ ભયંકર તાવ; જીવલેણ તાવ; મરતાં પહેલાં આવેલો તાવ.