ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગિરામી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ ફા. ] वि. પ્રિય; વહાલું.
૨. वि. માન્યવર.
૩. वि. મૂલ્યવાન; કીમતી.