ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચૌમઘઝા  
ઉચ્ચાર: ( ચૌમઘઝ઼ા )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. અખરોટ.
૨. पुं. મોટા માથાવાળો માણસ.