ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જકીરો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ અ. ઝખીરા ] पुं. કોઠાર.
૨. पुं. છોકરાંછૈયાં; કુટુંબપરિવાર.
૩. पुं. સંચય; સામગ્રી.