ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તીસૂડા  
ઉચ્ચાર: ( તીસૂડ઼ા )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. વાણિયાની ચોરાશી માંહેની એક નાત.
૨. न. એ નામની નાતનું માણસ.
૩. वि. એ નામની નાતનું.