ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard

વ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. અસ્ત્ર; હથિયાર.
૨. पुं. અંતઃસ્થ કે અર્ધસ્વરો માંહેનો ચોથો, ગુજરાતી મૂળાક્ષર માંહેનો ચાળીશમો અને વ્યંજન માંનો ઓગણત્રીશમો વર્ણ.
૩. पुं. આનંદ; હર્ષ.
૪. पुं. ઉદ્બોધન; ઉપદેશ રૂપે કંઈક કહેવું તે.
૫. पुं. ખડ્ગધારી પુરુષ.
૬. पुं. દારું; મદ્ય.
૭. पुं. પ્રચેતા.
૮. पुं. બાણ.
૯. पुं. મૂર્વા નામની વેલ.
૧૦. पुं. રહેઠાણ; રહેવાનું સ્થાન.
૧૧. पुं. રાહુ.
૧૨. पुं. લઘુતાવાચક એક પ્રત્યય. જેમકે, લાઘવ.
૧૩. पुं. લહિયાને લખતાં લખતાં સહેજ ઊઠવું હોય ત્યારે અટકવાનો અક્ષર. મારવાડના લેખકો ખાસ કરીને વ ઉપર વધારે આધાર રાખે છે. એટલે કે લખતાં લખતાં કોઈપણ કામ માટે ઊઠવું હોય કે લખવાનું બંધ કરવું હોય તો તે વ આવતાં ઊઠે અથવા કોઈ કાગળમાં ` વ ` લખીને ઊઠે કેમકે, તેઓ માને છે કેઃ વ વાવે.
૧૪. पुं. વયનાત્ શબ્દનું સંક્ષિપ્ત રૂપ.
૧૫. पुं. વરુણદેવ.
૧૬. पुं. વસતી.
૧૭. पुं. વસ્ત્ર.
૧૮. पुं. વંદન.
૧૯. पुं. વાદ્ય.
૨૦. पुं. વાયુ; પવન.
૨૧. पुं. વૃક્ષ.
૨૨. पुं. શાલૂક; એક પ્રકારનો કંદ.
૨૩. पुं. સમુદ્ર.
૨૪. पुं. સમૂહ.
૨૫. पुं. સલાહ; મંત્રણા; મસલત.
૨૬. पुं. સાઠની સંખ્યા બતાવનારો એક સાંકેતિક અક્ષર.
૨૭. पुं. સાંત્વન; આશ્વાસન; શાંત પાડવું તે.
૨૮. पुं. હાથ.
૨૯. न. પાણી.
૩૦. न. ભલાઈ; કલ્યાણ.
૩૧. न. માન; આદર.
૩૨. न. વરુણનું રહેઠાણ.
૩૩. वि. બળવાન.
૩૪. अ. અથવા; વા.
૩૫. [ ફા. ] अ. અને.
૩૬. अ. સમાનપણું બતાવતો એક અવ્યય.