ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
સેરવો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. માંસને ઉકાળીને બનાવેલો રસ કે પ્રવાહી પદાર્થ.
पुं. વાણિયો. તે સોનીની પારસીમાં વપરાય છે.